سرهنگ جلیل بزرگمهر

کتاب ناگفته ها و کم گفته ها از دکتر محمد مصدق و نهضت ملی ایران

ناگفته ها و کم گفته ها روایتی است مستند در بیان برخی زوایا و شناسایی چهره هایی چند در نهضت مردمی برای ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق.

این کتاب هدیه ای است به مرحوم دکتر حسین فاطمی که ملی شدن صنعت نفت به پیشنهاد او تحقق یافت

سرهنگ بزرگمهر در مقدمه کتاب نوشته است:

بر آن شدم تا در پیری و با قلمی لرزان دفتری بیارایم از نگفته ها، کم گفته ها، بد گفته ها، ناشنیده ها و نیز گله ها و آفرین گویی هایی که در زندگی خویش همراه دریای بی کران اعمال دکتر محمّد مصدّق و نهضت ملّی ایران با آنها روبرو شده ام.

این کتاب در بهار سال ۱۳۷۹، به همت نشر کتاب نادر در ۱۸۵ صفحه به چاپ رسیده است در انتهای کتاب صفحاتی به دست خط دکتر مصدق، نامه های خوانندگان آثار بزرگمهر به او، همچنین عکس ها و تصویرهایی مرتبط ضمیمه شده است.